Euro EnergieEuro Energie

Artikel 1 Definities:

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. EuroEnergie BV: is de verkopende partij c.q. opdrachtnemer;
b. wederpartij: koper c.q. opdrachtgever van EuroEnergie BV;
c. de offerte: het schriftelijk aanbod van EuroEnergie BV aan wederpartij tot sluiten van een overeenkomst met betrekking tot een in de offerte genoemd product;
d. de overeenkomst: de tijdig voor akkoord getekend e-mailbericht of teruggestuurde offerte.
e. product: het product of dienst die door EuroEnergie BV wordt geleverd.

Artikel 2 Toepasselijkheid:

2.1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop en op alle overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden van EuroEnergie BV.

2.2.De wederpartij c.q. de opdrachtgever zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”. Indien in het navolgende een bepaling specifiek ziet op de situatie waarin de wederpartij een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal deze worden aangeduid als “de consument”.

2.3. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

2.5. Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.

2.6. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet. partijen zullen dan een vervangende bepaling toevoegen.

Artikel 3 De offerte en de overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen en offertes van EuroEnergie BV zijn vrijblijvend, de opgenomen prijzen zijn in Euro’s (€) en zijn inclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeldt.

3.2 Tussen partijen komt enkel en alleen een overeenkomst tot stand met betrekking tot  de zaak indien de acceptatie van de offerte EuroEnergie BV binnen 2 maanden na dagtekening van de offerte heeft bereikt, daarna komt de offerte en het daarin vermelde aanbod te vervallen, tenzij  nadrukkelijk anders vermeld.

3.3 EuroEnergie BV is gerechtigd om elke verandering van de factoren die op de prijs van de zaak van invloed kunnen zijn, zoals aankoopprijzen, valutakoersen, in- en uitvoerrechten, verzekeringstarieven, vrachttarieven en overige heffingen en belastingen door te berekenen aan de wederpartij, de wederpartij is bevoegd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop plaatsvindt.

3.4 EuroEnergie BV is steeds bevoegd om wettelijke prijsverhogingen door te voeren. Het recht van de wederpartij de overeenkomst te ontbinden geldt niet in het geval van een wettelijke prijsverhoging.

3.5 Offertes of een overeenkomst gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3.6 Kennelijke fouten of vergissingen in de offerte, website, folders of publicaties van EuroEnergie BV binden EuroEnergie BV niet.

3.7 Indien EuroEnergie BV de uitvoering is gestart bij weten en kennis van de wederpartij, wordt de aangeboden overeenkomst, van toepassing op de betreffende werkzaamheden, als zodanig en geaccepteerd beschouwd.

Artikel 4 Betalingsvoorwaarden

4.1 Betalingen dienen 14 dagen na factuurdagen overgemaakt te worden op NL03 RABO 0111 0214 48 ten name van EuroEnergie BV, tenzij anders is overeengekomen in de overeenkomst.

4.2 Bij een overeengekomen aanbetaling gaat EuroEnergie BV pas handelen als de aanbetaling ontvangen is van de wederpartij, om het product tot stand te laten komen.

4.3 Indien bij een overeengekomen aanbetaling dient de wederpartij, als het product geleverd of opgeleverd is, binnen 14 dagen het resterend bedrag te voldoen op het rekeningnummer van EuroEnergie BV.

4.4 Na de vervaldatum is de wederpartij van rechtswege in verzuim en heeft EuroEnergie BV het recht de wettelijke rente te berekenen. De wederpartij berekent de rente over het te betalen bedrag vanaf het moment dat opdrachtgever verzuim is, totdat het bedrag volledig is betaald. De kosten van een herinnering, aanmaning en sommatie  bedragen elke keer € 100,00 en zijn voor rekening van wederpartij.

4.5 Indien de wederpartij na aanmaning en ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan EuroEnergie BV de vordering uit handen geven, in welk geval de wederpartij naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

Indien de wederpartij niet handelt in in de uitoefening van en een beroep of bedrijf, worden incassokosten in rekening gebracht volgens “het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten”, zoals genoemd in lid 4 van artikel 6:96 BW. Hierbij is bepaald dat de zaak betrekking heeft op een uit overeenkomst voortvloeiende verbintenis tot betaling van een geldsom, dan wel dat sprake is van vergoeding tot betaling van schade die voortvloeit uit een vaststellingsovereenkomst of dat het een verbintenis tot betaling van een geldsom betreft die is omgezet in een verbintenis tot vervangende schadevergoeding in de zin van artikel 6:87 BW. Indien de opdrachtgever niet BTW plichtig is geldt zonder meer de verhoging van de incassokosten met BTW. De geldende tarieven voor incassokosten zijn:
Minimumtarief                                                                                                              € 40,00
15% over eerste                                                                                                          € 2.500
10% over volgende                                                                                                     € 2.500
5% over volgende                                                                                                       € 5.000
1% over de volgende                                                                                                  € 190.000
0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van                           € 6.775

Voor zover de wederpartij handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt EuroEnergie BV van artikel 6:96 BW en in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, reeds nu voor alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van EUR 75,00 voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur.

Artikel 5 Levertijd en levering

5.1 De Levertijd gaat in na de totstandkoming van de overeenkomst of na ontvangst van de aanbetaling indien daar sprake van is. De verplichting tot levering wordt opgeschort zolang de wederpartij  nog aan enige verplichting jegens EuroEnergie BV moet voldoen. De Levertijd wordt voorts verlengd met de tijd dat de uitvoering van de overeenkomst door niet aan EuroEnergie BV te verwijten omstandigheden wordt vertraagd of vermoeilijkt.

5.2 Indien EuroEnergie BV en zijn partners niet verantwoordelijk zijn voor montage en installatie zal het product aan de deur bezorgd worden. Wederpartij is verantwoordelijk voor een vrije toegangsweg zonder obstakels. Indien de wederpartij wenst zijn product in huis te laten plaatsen door onze bezorgers, is EuroEnergie BV niet verantwoordelijk voor geleden schade binnenshuis.

5.3 Overschrijding van de levertijd geeft wederpartij geen recht schadevergoeding te vorderen behoudens en voor zover deze overschrijding is veroorzaakt door grove schuld of opzet aan de kant van EuroEnergie BV.

5.4 Overschrijding van de levertijd geeft wederpartij geen recht om de overeenkomst te ontbinden, behoudens voor zover de overschrijding van de levertijd meer dan 2 maanden  bedraagt.

5.5 De zaak is voor risico van de wederpartij vanaf het moment van aflevering aan de deur. Indien EuroEnergie BV verantwoordelijk is voor montage is de zaak voor risico van de wederpartij na installatie/oplevering van het product.

Artikel 6. Tekortkomingen

6.1 Indien de wederpartij zijn verplichtingen ten opzichte van EuroEnergie BV niet behoorlijk nakomt is de wederpartij van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die EuroEnergie BV te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.

6.2 Indien de wederpartij zijn verplichtingen ten opzichte van EuroEnergie BV niet behoorlijk nakomt, heeft EuroEnergie BV het recht, zonder enige ingebrekestelling, van haar kant de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

6.3 EuroEnergie BV is te allen tijde bevoegd schadevergoeding van de wederpartij (die in verzuim is) te vorderen, alsmede de geleverde zaken terug te nemen.

6.4 In geval de wederpartij de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst EuroEnergie BV schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen wederpartij nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.

6.5 De wederpartij heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf al in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.

6.6 In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de wederpartij geen aanspraak maken op ongedaan making van al door EuroEnergie BV verrichte prestaties, en heeft EuroEnergie BV onverkort recht op betaling voor de al door haar verrichte prestaties.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 De door EuroEnergie BV geleverde product(en) blijven eigendom van EuroEnergie BV tot het moment dat de wederpartij alle verplichtingen uit de met EuroEnergie BV gesloten overeenkomst is nagekomen.

7.2 In het geval dat EuroEnergie BV een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van EuroEnergie BV vergoeding van schade, gederfde winst en rente te vorderen.

7.3 De wederpartij is verplicht de gebruiker terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

Artikel 8. Garantie

8.1 Op de door EuroEnergie BV geleverde producten berust standaard een fabrieksgarantie. EuroEnergie BV zal dezelfde garantievoorwaarden verstrekken aan de wederpartij tenzij anders overeengekomen in de overeenkomst.

8.2 De in dit artikel aangegeven garantie geldt niet indien en zolang:
- de wederpartij jegens EuroEnergie BV in gebreke is; en/of - de wederpartij de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
- de producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van EuroEnergie BV en/of de gebruiksaanwijzing op of in de verpakking.

Artikel 9. Subsidie

9.1 Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor de aanvraag van subsidies (EuroEnergie BV wil hierbij vrijblijvend advies geven).

9.2 Toekenning van een eventuele subsidie is afhankelijk van factoren die buiten de macht van EuroEnergie BV liggen. EuroEnergie BV is niet aansprakelijk voor een eventuele afwijzing van de aanvraag tot het verkrijgen van subsidie.

Artikel 10. Montage en installatiewerkzaamheden

10.1 EuroEnergie BV is alleen aansprakelijk voor montage- en installatiewerkzaamheden die worden uitgevoerd door eigen personeel of door partners en derden, tenzij anders is overeengekomen.

10.2 Indien de wederpartij de montage en installatiewerkzaamheden zelf uitvoert is EuroEnergie BV na het aanleveren van de producten zoals in artikel 5 is overeengekomen voor geen enkele schade verantwoordelijk door verkeerde montage.

10.3 De elektrische energie benodigd voor de uitvoering van de werkzaamheden en het functioneren van het product dient te voldoen aan de door EuroEnergie BV te stellen eisen en dient door de wederpartij ter beschikking te worden gesteld.

10.4 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, worden de montage-, installatie-, en opleveringswerkzaamheden verricht op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur, met uitzondering van algemeen erkende feestdagen.

Artikel 11. Faillissement

Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en de EuroEnergie BV gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijk tussenkomst en zonder dat enige in gebreke stelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, door executoriale beslaglegging wordt getroffen, in de WSNP beland of onder curatele, onder bewind wordt gesteld, of anderszins zijn beschikkingsbevoegdheid verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

Artikel 12. Slotbepaling

12.1 EuroEnergie BV heeft het recht om de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. EuroEnergie BV dient consument daarvan tijdig in kennis te stellen. Indien de consument binnen 30 dagen na de in kennisstelling, schriftelijk aangeeft niet akkoord te gaan met de wijziging, blijven de laatst geldende algemene voorwaarden van kracht op de overeenkomst.

12.2 Indien de wederpartij de wijziging niet accepteert, kan deze de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst ontbinden, behoudens eventuele financiële verplichtingen van de wederpartij.

12.3 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

12.4 Op elke overeenkomst tussen EuroEnergie BV en de wederpartij is het Nederlands recht van toepassing.